สาขาการพยาบาลเฉพาะทาง
ควบคุมโรคติดเชื้อ

Post Thumbnail
  • จดหมายเชิญประชุม: เรียกดู
  • ประกาศรับสมัคร: -
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 กรกฎาคม 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 31 กรกฎาคม 2567
  • ประกาศผลสอบ: 30 สิงหาคม 2567
  • เปิด-ปิดรับสมัคร 9 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567
  • วันที่เริ่มเรียน: 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
  • สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โอนค่าสมัครเรียน : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง:เลขที่บัญชี 9370030216 (ธนาคารไทยพาณิชย์)
  • ดาวน์โหลด หนังสืออนุมัติลาอบรมตลอดหลักสูตร(RAMA 001) และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน(RAMA 002)

คลิกเพื่อสมัคร